TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

För tillfället pågår det en remissrunda inom Svenska kyrkan angående en statlig utrednings förslag om att tillåta könsneutrala äktenskap. Att ge homosexuella möjlighet att ingå äktenskap, helt enkelt.

 

Hittills är det bara tre stift av 13 som lämnat besked i frågan, Linköping har sagt ja till förslaget, medan både Uppsala och Strängnäs sagt nej. Detta visar på djup splittring inom kyrkan och det gör mig orolig för vad Svenska kyrkan egentligen står för.

 

För mig som ung socialdemokrat är det självklart att homosexuella ska ha rätt att ingå äktenskap på precis samma villkor som hetrosexuella. Alla människor är lika mycket värda och all kärlek är av godo. Det går inte att skilja på kärlek!

 

Jag trodde att Svenska kyrkan stod för detta, alla människors lika värde och kärleksbudskapet. Denna splittring inom kyrkan gör mig därför orolig. Inte heller blir jag lugnare av splittringen inom kyrkan angående kvinnliga präster och kyrkans tystnad i samhällsdebatten.

 

Hur ser Svenska kyrkan exempelvis på högerregeringens hårdföra klasspolitik?

 

Om det fortsätter så här, kommer jag att begära utträde ur Svenska kyrkan. Även om det gör ont.Du skriver: 'För mig som ung socialdemokrat är det självklart att homosexuella ska ha rätt att ingå äktenskap på precis samma villkor som hetrosexuella. Alla människor är lika mycket värda och all kärlek är av godo. Det går inte att skilja på kärlek!'

Den nuvarande äktenskapsbalken reglerar de ekonomiska villkoren för en familj som består av man och kvinna och de eventuella barnen till följd av en sådan förbindelse. I grunden alltså en lag om regler för gemensamt hushåll. I den lagen finns inga värderingar av människovärdet, inte heller några värderingar av sexuella läggningar. Det finns alltså inga regler om att någon skall deklarera sin sexuella läggning för att få leva sitt liv i enlighet med äktenskapsbalken.

Nu utreds tydligen frågan om att uttryckligen i lagen säga, att ätktenskap, alltså delat hushåll, skall gälla också för personer av samma kön.

Redan idag skulle det vara möjligt för personer av samma kön att få skriva in ett avtal, liksom äktenskapsförord, vid tingsrätten att de samlever i samma hushåll och att reglerna i äktenskapsbalken skall gälla för deras relation.

Men det rör sig i offentlighete om något annat. Kyrkan, vare sig den svenska eller andra, har något med ett lands lagar att göra, annat än att finna sig i dem. Av tradition i Sverige har Svenska Kyrkan vigselrätt, dvs enkelt uttryckt att förklaringen att leva i enlighet med äktenskapsblaken inte bara kan inlämnas hos skattemyndigheten direkt utan göras via kyrkan.

Från denna möjlighet utvecklas en skyldighet för kyrkor med vigselrätt att viga. Redan tidigare har det varit så, att många präster inte velat viga frånskilda och det har tydligen gått att hantera. Varför skall frånskilda kunna kräva att bli vigda av en präst som inte vill? Varför skall homosexuella kunna kräva att bli vigda av en präst som inte vill? Båda paren har möjlighet att få sin samlevnadsform registrerad där det betyder något, nämligen hos skattemyndigheten.

Vad har detta med kärlek att göra? Vad har detta med människovärdet att göra? (Enligt MR har alla rätt att ingå äktenskap.) Vad har detta med 'ung socialdemokrat' att göra? Vad har detta med Svenska Kyrkan att göra?

Det har bara att göra med Sveriges Riksdag, vår lagstiftande församling. Är det rätt att tillämningen av äktenskapsbalken skall gälla oavsett kön?

Om svaret blir ja, då kommer omgående nästa steg. Skall lagen om delat hushåll (vi kan inte kalla lagen för äktenskapsbalken längre eftersom ordet 'äktenskap' betecknar en förbindelse mellan man och kvinna) gälla också oberoende av släktförhållanden. Exempelvis en person som bor ihop med sin åldrande föräldrar? Två syskon som delar lägenhet? Och sedan skall antalet begränsas till två, varför kan inte lagen om gemensamt hushåll gälla för tre, fyra fem eller hur många som helst, som delar hushåll.

Då närmar vi oss frågan - har äktenskapsbalken någon betydelse, behövs en sådan lagstiftning. Skulle det vara främmande för skolan att t.ex. lära eleverna en sådan väsentlig och viktig sak, att reglera sina förhållanden - vem skall ha lägenhetern i händelse av separation? Det går att ömsesidigt avtala om sådant. Skolan skall uppfostra elever till att kunna ta ansvar för de mest väsentliga delarna av sina liv.

Och då kommer frågan, vad har Svenska Kyrkan eller andra religiösa förbund med detta att göra? Och omvänt, vad har lagstiftande församlingar att göra med religiösa föreställningar?


Mikael Abramsson: Homosexuella ska ha samma rättighet som heterosexuella att ingå äktenskap och vigas i kyrkan. Det behövs ingen särlagstiftning som du verkar eftersträva. Det handlar om att göra äktenskapet könsneutralt!

Du skriver att "äktenskapet betecknar en förbindelse mellan man och kvinna". Det är detta som måste förändras, det finns ingen naturlag som säger att äktenskapet är något som enbart är förbehållet heterosexuella förhållanden. Varför göra skillnad på kärlek? För det handlar faktiskt om just det, att göra åtskillnad på människors kärlek.

Jag kan inte förstå varför inte homosexuella ska ha rätt till samma lagstiftning som heterosexuella?? Varför ska inte homosexuella kunna vigas i kyrkan på precis samma sätt som heterosexuella?
Det verkar som du blandar ihop två frågor, Mikael, och Per försöker förklara det för dig.
Konungariket Sverige bör ha en lagstiftning som ger homosexuella och heterosexuella samma rättigheter och alltså samman juridiska möjligheter att få sin önskan att leva tillsammans sanktionerad av staten. Det är en fråga för Sveriges Riksdag och en politisk fråga som ska lösas där.

Kyrkan, å andra sidan, är inte en politisk institution lika lite som Synagogor, Moskeér och Tempel är det. Vi har inte en statskyrka längre så ni politiker kan inte beordra Svenska kyrkan att göra någonting som strider mot kyrkans tro och lära. Svenska kyrkan kan inte ensidigt distansera sig från övriga kristenheten genom en helt egen och politiskt korrekt tolkning av skriften. En vigselgudstjänst i Svenska kyrkan, eller i de flesta andra religioner, är just en Gudstjänst och inte ett jippo kring paret i fråga. Frågan om Kyrkan ska viga samkönade par är alltså helt och hållet en teologisk fråga och inget som du, riksdagen eller politiker över huvud taget ska lägga er i.

Det bästa vore att följa Frankrikes exempel att helt frånta alla samfund rätten att viga och införa en enda civilrättsligt bindande vigsel. När väl papperen är undertecknade på statshuset kan paret själva ordna den ceremoni som önskas. Vill då Kyrkan hålla en vigselgudstjänst så går det bra, men vill inte kyrkan, eller moskén, göra det får man söka andra vägar. Enkelt och rättvist.


Mikael Abramsson: Det borde ligga i Svenska kyrkans intresse att säga ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning och ge homosexuella möjlighet att vigas i kyrkan. Jag tycker att jag som medlem i Svenska kyrkan borde ha rätt att visa min åsikt i frågan! Eller är det en kyrka för en teologisk elit vi ska ha?
Mikael skriver: Jag tycker att jag som medlem i Svenska kyrkan borde ha rätt att visa min åsikt i frågan! Eller är det en kyrka för en teologisk elit vi ska ha?

Ytterligare en principiell fråga. Ofta hörs det från både kyrkligt och politiskt håll att Svenska Kyrkan är en folkkyrka byggd på demokratisk grund.

Kyrkan är inte byggd på demokratisk grund, om man med demokrati menar ett styrelseskick.

Inte ens om man med demokrati menar att alla har rätt att visa sin åsikt är det demokrati. Vad blir det då av begreppet demokrati. Är du medlem i en organisation så är det organisationen som bestämmer om du inom organisationen skall få visa och få gehör för din åsikt. Svenska Kyrkan förvaltar i Sverige de kristna protestantiska tron. För kungen gäller dessutom att tron skall vara i enlighet med den augsburgska trosbestämmelsen. Sådana krav finns inte på en annan medlem av Svenska Kyrkan. Däremot kan en vanlig medlem inte få gehör för en åsikt som strider mot den teologiska elitens tolkning.

Kyrkan säger att äktenskapet är av Gud instiftat till släktets bestånd. Hur tolkar du själv detta? Jag tror t o m att äktenskapet är ett sakrament. Hur kan en kristen opponera sig mot ett kristendomens sakrament.

Äktenskapet utpekar inte homosexuella. Äktenskapet är förbehållet man och kvinna. Det är inget diskriminerande i det.

Kanske problemet ligger i att politiska partier ställer upp i val till de kyrkliga församlingarna, kanske i tron att kyrkan är som kommunalfullmäktige.

Kanske problemet ligger i att så många är medlemmar i Svenska Kyrkan av någon sorts tradition och med en uppfattning att kyrkan är ett serviceorgan vid barndop, bröllop och begravningar. Sä är det inte.

Kyrkan är den institution som skall hjälpa dig härifrån in i det eviga livet, förutsatt att du har den rätta tron.

Den rätta tron bestäms av kyrkan, inte av dig.

Mikael Abramsson: Jag är en förespråkare för att kyrkan ska vara en folkkyrka för alla och inte enbart för en liten teologisk elit. Jag vill inte ha en tillbaka en kyrka som stödjer den härskande eliten i samhället och som ser sig inneha den enda "sanningen" och den rätta tron.

Jag vill att Svenska kyrkan vara en folkkyrka, en kyrka tillgänglig och öppen för alla. En mötesplats och ett andningshål i den stressade tillvaron i dagens samhälle.

Svenska kyrkan ska vara en röst för alla människors lika värde, internationell solidaritet och en röst för utsatta grupper.

När man läser och tolkar Bibeln måste man ta hänsyn till den verklighet vi lever i idag. Man kan inte tolka Bibeln bokstavligen.

Kärnan i Bibeln är kärleksbudskapet och det måste vi slå vakt om! Därför kan man bara baxna inför argument att äktenskapet är instiftat av Gud för mannen och kvinnan och att kyrkan ska styras av en liten teologisk elit. Vi lever på 2000-talet!

För övrigt verkar det som att du Per är motståndare till den demokratiska styrning som idag råder inom kyrkan genom de församlingar som väljs vart fjärde år av de som tillhör Svenska kyrkan.

Vad är förresten den "rätta" tron? Den trosuppfattning som du Per innehar eller?
Att du, i egenskapa av medlem i kyrkan, har åsikter har jag inget att anmärka på, men vi har ingen statskyrka och kyrkan skall vara skild från politisk klåfingrighet. Det är när du blandar ihop den politiska sfären med den teologiska som jag opponerar mig.

Som Per säger så vilar inte kyrkan på demokratisk grund utan på en tro på den levande Guden, på Jesus Kristus. Ni sossar har glömt detta och efter bästa förmåga försökt göra Svenska Kyrkan till en mysig förening precis som vilken folkets hus förening som helst. ”Folkyrkan” är en chimär, den existera inte och kan inte existera. En kyrka som inte vilar på en fast grund i skriften är ingen kyrka utan en styggelse.

En kyrka har sina teologiska fundamenta, Kan man inte acceptera det ska man nog hitta en annan förening. Det handlar inte om en teologisk elit, men man går inte med i en boxningsklubb för att spela schack och man är inte medlem i en kyrka för att få utlopp för sin politiska klåfingrighet. Ska kyrkan ändra sig på denna punkt, eller någon annan, ska det ske på teologisk grund och i samklang med resten av kristenheten.

Ska du förresten pådyvla övriga trossamfund dina idéer också, eller är det bara Svenska kyrkan? Hur är det med Missionskyrkan, Jehovas vitten, Judiska församlingen eller det islamska samfundet?Mikael Abramsson: Som jag redan förklarat är jag en varm anhängare av en folkkyrka för alla.

Jag är en stark motståndare till att kyrkan ska styras via en teologisk elit, det är faktiskt det som det handlar om, även om du Andreas förnekar detta.

Kyrkan har en demokratisk styrning idag och den vill jag värna och utveckla. Det du skriver om att "en kyrka har sina teologiska fundamenta", att kyrkan ska styras av en fast hand och att vi som inte kan acceptera detta ska söka oss till andra "föreningar" är skrämmande.

Tolkningarna av Bibeln måste göras mot bakgrund av det samhälle vi lever i dag även om Bibelns kärna förblir densamma.

Om kyrkan börjar främja sig från sina medlemmar och den värld vi lever i idag kommer det inte finnas några medlemmar kvar, förutom en liten klick bokstavstrogna. Detta är en utveckling som jag verkligen inte vill se eftersom jag anser att kyrkan har en viktig roll och funktion att fylla i samhället.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM