TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jönköpingsgruppen:

VALUPPTAKT I JÖNKÖPING

Lördag den 10 maj
11.00-12.30 Föreläsning i Sofiakyrkan på temat: Religionen som en väg till fred – exemplet Cypern. Vi avslutar med att delta vid middagsbönen kl 12.00 och därefter serveras lunchbaguette i kyrkan.

 

13.00-15.30 Bemannar vi valstugan tillsammans och samtalar med människor om vår tro och vår politik. Peter medverkar även här och har vi tur får vi till en liten minidebatt med annat parti.


16.10-16.50 Peter Weiderud föreläser på ABF:s rättvisedag på Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation i klassrum 1.
Religionen som en väg till fred – Cypernkonflikten.


Söndag den 11 maj

15.00-16.30

föreläser och samtalar Peter Weiderud med Assyriska Turabdin Föreningen på temat Religion och politik.

Välkommen dit också ! Adressen är: Huskvarnavägen 79 bredvid tidigare Sanna-skolan i Vättersnäs.


Missa sen inte att rösta söndagen den 25 maj till EU-parlamentsvalet !
Väl mött! Ta gärna med någon intresserad som ännu inte är medlem. 
Frågor? Ring Jonas Magnusson, ordförande. Tel: 073-9817291


 

Jonas vice ordförande

På senaste styrelsemötet gjordes arbetsfördelningen om så att Jonas Magnusson i fortsättningen är vice ordförande och Anci Magnusson istället vice sekreterare. 


Ombud till förbundsårsmötet

Följande har utsetts till ombud till förbundsårsmötet den 7-8 juni i Kista:
Johanna Reistad, Jönköping
Maj-Britt Johansson och Claes Johansson, Vaggeryd
Göran Krantz, Värnamo
Marie Johansson, Gislaved, direktanslutna
Gisela Brumme och Nisse Norén, Vetlanda


Till ersättare till förbundsårsmötet valdes i nämnd ordning: Eber Fransson, Jonny Persson och Anci Magnusson.


Ny i styrelsen...

 

Farshid - ny i distriktsstyrelsenVid STS-Distriktets årsmöte i Vetlanda den 1 mars, fick styrelsen en ny ledamot. Farshid Arabili-Farshi, från Nässjö efterträder avgående Lissandra Rickemark som avböjt återval. Farshid är b la ordförande i Freds- och Skiljedomsföreningen i Nässjö. Han har under många år varit politiskt aktiv i SAFE, ett lokalt parti på vänsterkanten. Han valde nyligen att gå över till Socialdemokraterna.

Ilan deBasso och Dan Mattson

Under förmiddagen  innan distriktsårsmötet hölls ett öppet seminarium om Europa med bl a en dialog mellan Ilan deBasso kommunalråd i Jönköping och Dan Mattson, LO-ombudsman och kandidat till Europaparlamentet. Seminariet handlade om de frågor som prioriteras av Socialdemokraterna inför årets val

 

 

 

Ingalill Dahlgren Nyberg och Jonas Magnusson om vårt ansvar för fattiga:


Gatubild från Jönköping

En kall vinterdag möts vi på en kort prome-nad i Jönköpings stadskärna av inte en eller två, utan av tiotals människor som tigger om pengar. Vi möter dem plötsligt i många städer runtom i Sverige. Tiggarna ger oss en ovan närbild, i realtid, av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina röster i debatter och sociala media i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra?
Diskussionen har hittills främst gällt om det är rätt eller fel för den enskilde att ge pengar.
Från flera håll, bland annat från moderaternas kongress, har rests krav på förbud kring tiggeri. Under tiden förfasas vi andra över frysande tiggare i city och i växande kåkstäder runt svenska storstäder.
En stor andel av de som tigger i svenska städer är romer från Rumänien och nu talas det om att kräva att Rumänien ska ta sitt ansvar. Bland annat har folkpartister krävt att Rumänien ska ”betala notan”, trots att vi alla vet att Rumäniens politiker knappast visat intresse för sina romska invånare ens på hemmaplan. Varför skulle de plötsligt bry sig om sin svagaste minoritet när den befinner sig i kylan i främmande land?
Sverige och EU ansvarar gemensamt för romers och andra minoriteters lika rätt:
I EU har vi ett gemensamt ansvar att se till att alla medlemsländer värnar mänskliga rättigheter för alla sin medborgare.
I ekonomiskt svåra tider drabbas minoriteter hårdast, inte minst då människor ofta söker syndabockar bland de som redan befinner sig i en utsatt position – som romer i Rumänien.
Högerextrema krafter sprider just nu sitt mörker över Europa och försvårar en redan hård situation för många romer, särskilt i sydöstra Europa. Aktiva goda krafter krävs för att motverka dessa strömningar.
Sverige har ett ansvar att människor som befinner sig i landet kan få tak över huvudet. Vi kan inte stillatigande se på när kåkstäder där människor lever i misär byggs upp i städernas utkanter.
Vi har också ett ansvar att i det europeiska samarbetet kräva en anständig politik för ett socialt sammanhållet Europa. Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor. Över 26 miljoner arbetsföra står idag utan arbete i Europa. Det är en situation som drabbar minoriteter
liksom oss alla och som måste tas på större allvar.
Nyligen delades 2013 års Olof Palmepris ut till Rosa Taikon, ”…för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter” och för ”fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen.”

Socialdemokrater för tro och solidaritet har en lång erfarenhet av att organisera människor med olika traditioner, för ett solidariskt samhälle. Vi vill tillsammans bidra till att föra Rosa Taikons kamp vidare, för alla människors lika värde och för romernas chans till ett värdigt liv – i hela Europa.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:
• Att Sverige driver en aktiv europapolitik som stärker romers och andra minoriteters rättigheter och möjligheter till egen försörjning, utbildning och välfärd - oavsett var de bor och kommer ifrån
• Ett kraftfullt agerande inom EU för ett socialt sammanhållet Europa och en gemensam politik för att förhindra tillväxten av fascistiska, rasistiska och diskriminerande
strömningar som hårdast drabbar romer och andra minoriteter
• En samlad antidiskriminerings- och stödplan för romer inom hela EU, med stöd i den
lägesrapport för integrering av romer som väntas under våren 2014
• Att boende i lämplig form kan ordnas för de människor som befinner sig tillfälligt i landet, i de kommuner där behoven uppstår
• En mötesplats där romska och andra tiggare tillsammans med svenska
samhällsrepresentanter kan samtala om vilka alternativa möjligheter som kan finnas för framtiden.
Ingalill Dahlgren-Nyberg
Jonas Magnusson

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Jönköpings kommun.

 

 

 

 

Höglandsträffen 2013

 

Vid Sveriges märkligaste grav..

Ett 25-tal medlemmar i Jönköpings län samlades i slutet av augusti till den traditionella Höglandsträffen, i år arrangerad av medlemmar i Tranås och Aneby. På bilden berättar Britt-Marie Forssblad om Malte Liewen Stierngranat, som ligger begravd i en pyramid utanför Aneby. Deltagarna besökte också Stalpet, ett vattenfall i Aneby, när man fick information om kyrkovalet och antog nedanstående uttalade till förmån för ämnet religionskunskap.

 

UTTALANDE

Ta inte bort religionskunskapsämnet!!!
Det är med stor förvåning som vi Socialdemokrater för tro och solidaritet tagit del av Peter Perssons förslag om att ta bort religionskunskapen som eget ämne och på så sätt reducera undervisningen i religion.


Intresset för religion och livsåskådningsfrågor har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Det är dels en effekt av globaliseringen, dels en konsekvens av att vi i Sverige berikats av människor från andra kulturer och med andra religiösa traditioner.

Vi tror också att det nyvaknade intresset för religion och livsåskådnings-frågor beror på att många människor söker svar på de stora och svåra frågorna om livet och tillvaron. Den materiella standarden har inte stillat detta meningssökande.


Vi tror inte heller att det finns en motsättning mellan vetenskapens sanningssökande och religionens meningssökande. Det finns ingen konflikt mellan vetenskap och religion.
Vetenskapen kan varken svara på frågan om Gud finns eller inte finns? Vetenskapen kan ej heller ge svar på frågan om det finns ett liv efter döden eller inte? Det är frågor som inte vetenskapen kan ta ställning till. Dessa frågor om meningen med livet söker de olika religionerna att ge svar på.


Vi, Socialdemokrater för tro och solidaritet, reagerar starkt mot förslag om att ta bort ämnet religionskunskap i den svenska skolan. Vi, liksom det socialdemokratiska partiet, ser värdet av en objektiv undervisning om religioner och livsåskådningar. Det är inte minst viktigt när vi nu lever i ett mångkulturellt samhälle. Religionskunskapen ökar förståelsen av olika skeenden i vår värld. Naturligtvis ska religionskunskapen vara icke-konfessionell. Undervisningen i religiösa trosfrågor ska kyrkor och religiösa samfund ansvara för, inte skolan.


Vi, Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län, samlade till årets Höglandsmöte, vill därför uttala att vi liksom det socialdemokratiska partiet står bakom skolans läroplan som innehåller ämnet religionskunskap. Vi slår vakt om den icke-konfessionella religionskunskapsundervisningens viktiga roll. Den kan inte reduceras till att bara förekomma i andra skolämnen.
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län, samlade till Höglandsmöte i Aneby


 

Peter Wejderud

Peter Wejderud i Värnamo

- Vi måste öppna rörelsen så att den speglar det religiösa Sverige som det ser ut idag.
Vi ska bli mer relevanta i politisk kommunikation med de troende väljarna – skapa kontrast och ta debatt med kristdemokraterna
Vi ska också bli mer relevanta gentemot moderpartiet – och tvätta bort nördstämpeln, det sa Peter Wejderud, ordförande i förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, vid det offentliga möte som föregick distriktsårsmötet i Värnamo i början av mars .


 

 

Oförändrad distriktsstyrelse:


Årsmötet beslöt om omval av Thomas Strand, Vaggeryd som distriktsordförande
 
Årsmötet beslöt om omval av styrelseledamöterna Anna-Carin Magnusson, Nässjö, Anders Forssblad, Aneby, Jonas Magnusson, Jönköping, Bosse Högberg, Huskvarna och Torbjörn Gunnarsson, Vaggeryd. Kvarstående i styrelsen till distriktsårsmötet 2014 är Sven Leek (kassör), Vetlanda, Lissandra Rickemark, Värnamo, Marie Johansson, Gislaved, Göran Krantz, Bor och Veronica Brandt, Vetlanda.

 

Vid konstituerande styrelsemöte samma dag utsågs Anci Magnusson till vice ordförande och Anders Forssblad till sekreterare.

 

Värnamos arbetarekommunordförande, Björn Dahlbäck hälsade ómbuden och gästerna välkomna til Värnamo
Välkomna till Värnamo hälsar Björn Dahlbäck, ordförande i den lokala arbetarekommunen.

 

Uttalande från distriktsårsmötet:

Religionsdialogen är viktig i konflikter
Religion framställs inte sällan som en orsak till konflikt. Även om de flesta av dessa konflikter har andra grundorsaker – makt, ekonomi eller land – rymmer religion frågor om identitet och hängivenhet som kan fungera som bränsle i konflikter.
Samtidigt har vi också exempel på att religion kan bidra till konfliktlösning på ett sätt som politiska strukturer inte förmår. Sydafrika efter apartheid hade inte kunnat läka utan det konstruktiva bidraget från kyrkoledare. I Ghandis befrielsekamp för Indien var religionen avgörande för att nå målet med ett minimum av blodspillan. De Västafrikanska länder som har skapat inter-religiösa råd, har också hittat en mekanism för att hantera motsättningar.
Religion är ofta en förbisedd faktor i politiska diskussioner och fredsförhandlingar. FN har begränsad kompetens och utländska soldaters kulturella okänslighet har mer än en gång för-svårat fredsansträngningar. Tänk till exempel vilken skillnad det varit om majoriteten av soldaterna i Afghanistan kommit ifrån muslimska länder istället för från Väst.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har under många år arbetet speciellt med frågor om religionens roll i fred och konflikter – i Israel/Palestina, i Nordafrika och på Cypern. Det är en del av världen där de tre stora religionerna islam, judendom och kristendom har sitt ursprung. Det är omöjligt att gå förbi religionerna om vi vill skapa hållbara och fredliga relationer mellan människor. Det har fört oss till insikten att konflikterna i denna region inte står mellan troende och sekulära. Den står mellan höger och vänster, i frågor om jämlikhet och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.
Det har fått oss att föra samman och öppna dialog med de religiösa ledarna på Cypern, som slutade prata med varandra 1963. Detta bidrog till att kristendom och islam utvecklades från samverkan till oförsoning. Idag möts man regelbundet för att se hur man gemensamt kan bidra till att ena det delade Cypern.
Det gör att vi också pratar med det Muslimska Brödraskapet i Egypten. Inte för att vi har nå-got gemensamt eller för att vi håller med. Vi har utifrån det engagemang som vår tro inspirerar till, valt att engagera oss i ett brett sekulärt parti. Tanken att låta en speciell religion – vare sig den kommer ur kristendom eller islam – vara grund eller avgränsning för ett politiskt program är för oss främmande i ett mångkulturellt samhälle.
Fred handlar om att möta människor i ögonhöjd, och att tala med dem som har folkets förtro-ende. Då är det möjligt att med framgång stå upp för fredens byggstenar – demokrati, jämlik-het och respekt för mänskliga rättigheter.

Hjärtan visar vägen framåt

rollups

Förbundsstyrelsen har fastställt en ny logotype för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
- Den här symbolen visar att vi är på väg mot något nytt och spännande, att vi inte bara är en rörelse som tidigare hette broderskap, säger förbundssekreteraren Lars G Linder.
-Vår nya logga ska inbjuda till känslor som gemenskap, befrielse, nyfikenhet och internationalism.

På bilden ovan finns den nya loggan inlagd i rollups som finns att tillgå för grupperna i Jönköpings län. Det finns också en skylt som passar att fästa på en talarstol.

De beställs hos Anders Forssblad, ja@forssblad.com 070-559 84 38.

 

Jonas och Thomas utmanar KD
 (Klicka på rubriken ovan och läs debattinlägget!)

 Lars G Linder turnerade i Jönköpings län

När religionen får inspirera det politiska arbetet


Lars G Linder gästar länet 11-13 novemberLars G Linder, förbundssekreterare i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (Broderskapsrörelsen) gästade länet 11-13 november och berättade under turnén bl. a. om framgångsrika exempel från Cypern, där tron efter decennier av oro och splittring, nu ser ut att kunna bli en brobyggare mellan muslimer och kristna.
Han talade också om rörelsens arbete med att aktivt och på plats stödja demokratiutvecklingen i Arabvärlden.
.
Medverkade gjorde även Thomas Strand, riksdagsman och ledare för broderskapsgruppen i Sveriges Riksdag.

 

Inpiration för kyrkopolitiker

folkkyrkospelet

Drygt 20-talet kyrkopolitiker från hela länet och åtminstone två stift, samlades i början av maj till en inspirationsdag på Tallnäs Stiftgård i Skillingaryd. Thomas Strand ordförande i Jönköpings läns distrikt av Socialdemokrater för tro och Solidaritet, som arrangerade sammankomsten medverkade inledningsvis med en orientering om det politiska läget och Jan-Erik  Forsberg, Norrahammar, berättade om vad som är på gång inom Svenska kyrkan. Efter lunch ägnade sig deltag-arna åt Folkkyrkospelet och  det blev livliga diskusioner om tro och politik...

 

På bilden ovan syns  bl a Laila Ahlgren, Vetlanda, Monica Lago, Tranås och Rune Aldeborg, Nässjö testa folkkyrkospelet.

 

Jan-Erik Forsberg

Jan-Erik Forsberg berättade om pastoratssammanslagningar, prästlönetillgångar och andra heta frågor i Svenksa kyrkan. Han påminde också om det kyrkoval som sker nästa år. Listorna ska vara klara och inlämnade den 15 april 2013.

 

Kenneth

Kenneth Åberg som var en av arrangörena av inspirationsdagen visar en dyster prognos i tidningen Dagen om antalet medlemmar i Svenska kyrkan: - Vi måste slå vakt om folkkyrkan...

 

vårmotionen

Thomas Strand redovisade socialdemokraternas vårmotion med många förslag till åtgärder, inte minst mot ungdomsarbetslösheten.

 

 

Stig och Ylva

Stig Hörnstein och Ylva Samuelsson provade lyckan och kunskaperna i Folkkyrkospelet.

 


 

 

 

Kyrkoval 2013

 

Kyrkovalet blir den 15 september nästa år. Läs mer på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=581917

 


 

ABF 100 år

ABF, vårt eget Bildningsförbund fyller 100 år 2012.

Det ska vi fira på många olika sätt både i länet men också nationellt.

Genom att klicka på bannern uppe till vänster kommer du direkt till ABF:s 100-årssida där du kan läsa om olika arrangemang och aktiviteter.

Vi som står ABF nära ser 2012 som en viktig milstolpe för folkbildningen i länet och i nationen för övrigt.

Passa på att utforska ABF:s hemsida och notera alla de aktiviteter som erbjuds där, t ex ABF-dagen i Huskvarna Folkets Park den 12 maj.


 


  


Mot kärnkraft och för fred i Syrien

Thomas Strand, riksdagman från Vaggeryd omvaldes till ordförande i Jönköpings läns distrikt av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (Tidigare Broderskapsrörelsen) när man hade årsmöte i Nässjö, på lördagen. Efter övriga val och konstituering består styrelsen i nu av Anci Magnusson, Nässjö vice ordförande, Sven Leek Vetlanda, kassör, Anders Forssblad, Aneby, sekreterare, Jonas Magnusson, Jönköping, Bosse Högberg, Huskvarna, Lissandra Sandell och Göran Krantz, Värnamo, Marie Johanson, Gislaved, Torbjörn Gunnarsson, Vaggeryd och Veronika Brandt, Vetlanda.

Årsmötet gästades av bl a Lars G Linder, förbundssekreterare. Han rapporterade från arbetet med att omprofilera rörelsen efter namnbytet på kongressen i somras. Det nya namnet visar förbundets inriktning att samla socialdemokrater inte bara med kristen tro utan även muslimer, judar m fl. är välkomna.

Kongressen antog en motion mot uranbryning och kärnkraft och gjorde ett uttalande till stöd för Syriens folk. På eftermiddagen ledde Lars G Linder ledde också ett offentligt seminarium under temat ”Kommer den arabiska våren att leda till demokrati och frihet?”


 Nonprofitföretag utvecklar välfärden! 


- Låt mångfalden inom välfärdsområdet blomma, men håll giriga riskkapitalister borta från den arenan.

Var sak har sin plats. Företag som har som främsta och enda mål att göra vinst ska vi inte ha inom vård, omsorg och skola. Där behövs långsiktighet och trygghet. Så skriver Jonas Magnusson, (s) landstingsledamot och Thomas Strand, (s) riksdagsledamot och ledamöter i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskapsrörelsen) i ett debattinlägg på denna hemsida.

Läs hela inlägget...


 

 
 

Klicka och läs mer om hur Du kan prenumera


 

 

Synpunkter och tips om denna hemsida

kontakta Thomas Strand 070-24 88 301 Klicka och skicka e-brev här

eller Anders Forssblad 070-559 84 38

ja@forssblad.com

 

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM